Agrimonia eupatoria

  • English name Common agrimony
  • French name Aigremoine
Agrimonia eupatoria