Rheum rhaponticum

  • English name False rhubarb
  • French name Rhubarde sauvage
Rheum rhaponticum