Plantago afra

  • English name Sand plantain
  • French name Psyllium
Plantago afra