Drynaria fortunei

  • English name Drynaria
  • French name Drynaria
  • Chinese name Gu Sui Bu
Drynaria fortunei