Aloysia citrodora

  • English name Lemon verbena
  • French name Verveine odorante
Aloysia citrodora