Paullinia cupana

  • English name Guarana
  • French name Guarana
  • Chinese name Ba Xi Xiang Wu Huan Zi
Paullinia cupana