Camellia sinensis

  • English name Tea
  • French name Thé
  • Chinese name Chahua
Camellia sinensis