Malva sylvestris

  • English name Mallow
  • French name Mauve
Malva sylvestris