Lamium album

  • English name White nettle
  • French name Ortie blanche / Lamier blanc
Lamium album