Malpighia glabra

  • English name Barbados cherry
  • French name Acérola
Malpighia glabra