Dipteryx odorata

  • English name Tonka bean
  • French name Fève de Tonka
Dipteryx odorata