Cyclocarya paliurus

  • English name Sweet tea tree
  • French name Cyclocarier de Chine
  • Chinese name Qing qian liu
Cyclocarya paliurus