Gymnema sylvestre

  • English name Gymnema
  • French name Gymnema
Gymnema sylvestre