Wolfiporia extensa

  • English name Poria
  • French name Pachyme
  • Chinese name Fu Ling
Wolfiporia extensa