Wolfiporia extensa

  • English name Poria
  • French name Pachyme
Wolfiporia extensa