Abelmoschus moschatus

  • English name Abelmosk
  • French name Ambrette
Abelmoschus moschatus