Thymus serpyllum

  • English name Wild thyme
  • French name Serpolet
Thymus serpyllum